کارگاه انفرادی

450
هزار تومان
ورود انفرادی
  • مزایای دوری
  • مزایای دوری
  • مزایای دوری

کارت عضویت

300
هزار تومان
10 تا کارت ورود / 30 هزار تومان برای هر کلاس
  • مزایای دوره
  • مزایای دوره
  • مزایای دوره

کارگاه زوج

850
هزار تومان
ورود دو نفره
  • مزایای دوره
  • مزایای دوره
  • مزایای دوره